Sökning: "Hampus Asphage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Asphage.

 1. 1. Exchange rate sensitivity - a study of stock price sensitivity to unexpected changes in the EUR/SEK exchange rate

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lidén; Hampus Asphage; [2014]
  Nyckelord :Foreign exchange risk; Asset pricing; Foreign exchange sensitivity; International CAPM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate if there is a significant stock price sensitivity towards the currency pair for portfolios of Swedish companies and how this sensitivity differs between sectors, firm size and foreign to total sales ratios. Methodology: Use orthogonalized unexpected movements in a market index and the exchange rate and regress these on portfolio returns sorted by sector, firm size and foreign to total sales ratios. LÄS MER

 2. 2. Valutariskhantering - En studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lidén; Hampus Asphage; [2013]
  Nyckelord :Valutarisk; Små och medelstora företag; Valutariskhantering; Valutasäkring; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Valutariskhantering – en studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag Seminariedatum: 2013 – 01 – 15 Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp Författare: Adam Lidén, Hampus Asphage Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Valutarisk, riskhantering, små- och medelstora företag, valutasäkring, valutahedging Syfte: Att undersöka om företag som hanterar sin exponering mot utländsk valuta har en lägre volatilitet i resultaträkningens nyckeltal jämfört med företag som inte hanterar sin valutarisk samt varför svenska små- och medelstora företag sällan hanterar sin valutarisk. Metod: Att genom en kvantitativ enkätundersökning samla in relevant data från svenska företag och sedan utföra statistiska beräkningar för att se huruvida volatiliteten i nyckeltal skiljer sig åt mellan de företag som hanterar sin valutarisk kontra de som inte gör det. LÄS MER