Sökning: "Hampus Kullenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Kullenberg.

  1. 1. Hemtjänst som Första Insatsresurs till räddningstjänst : En studie om förmågan att använda hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Hampus Kullenberg; [2023]
    Nyckelord :Hemtjänst; Första Insatsresurs; FIR;

    Sammanfattning : Räddningstjänsten Väst har i en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner berättat om deras samarbete, för att rädda liv tillsammans med hemtjänsten i både Falkenbergs och Varbergs kommun. Detta samarbete går ut på att man i hemtjänsten på nätterna har något de kallar för trygghetsteam. LÄS MER