Sökning: "Hampus Lännstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Lännstrand.

  1. 1. Alkoholkonsumtion, personlighet och känsla av sammanhang bland högskolestudenter

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Hampus Lännstrand; [2019]
    Nyckelord :alcohol consumption; Big Five; Sense of Coherence; university students;

    Sammanfattning : Tidigare forskning som undersökt relationen mellan alkoholkonsumtion, Big Five personlighetsfaktorerna samt känsla av sammanhang utfördes med fokus på riskbruk eller på populationer utanför Sverige. Därför testade denna studie samband mellan alkoholkonsumtion och (a) Big Five personlighetsfaktorerna, (b) KASAM, (c) utbildning samt demografiska variablerna (d) kön och ålder bland högskolestudenter i Sverige. LÄS MER