Sökning: "Hampus Schylander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Schylander.

  1. 1. Goodwillhanteringens otydlighet : Skapar subjektiviteten utrymme för manipulering?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Adam Lindh; Hampus Schylander; [2017]
    Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; impairment testing; IFRS 3; IAS 36; Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

    Sammanfattning : 2005 implementerades de nya regleringar för hur företag som använder IFRS som regelverk ska hantera goodwillposten. Tidigare linjära avskrivningar förbjöds och ersattes av en årlig prövning av goodwillvärdet för att se ifall nedskrivningsbehov förelåg. LÄS MER