Sökning: "Hampus jarlbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus jarlbo.

  1. 1. KONSISTENT TILLÄMPNING AV GENERISKA PATENTSTRATEGIER OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL LÅNGSIKTIGA KONKURRENSFÖRDELAR

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hampus Jarlbo Söderberg; Ahliman Huseyni; Andreas Söderberg; [2014]
    Nyckelord :Patentstrategi; Renodling; Ekonomisk Överavkastning; Intellectual Property; Resource Based View; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna artikel syftar till att undersöka om det för kunskapsföretag aktiva i Sverige finns ett förhållande mellan långsiktiga konkurrensfördelar samt att vara konsistent i ord och handling vid tillämpandet av en generisk patentstrategi. Dessutom utgör artikeln ett första försök till att kvantitativt mäta den andra av dessa två egenskaper. LÄS MER