Sökning: "Hamrångesynklinalen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hamrångesynklinalen.

  1. 1. Den geologiska utvecklingen av Hamrångesynklinalens suprakrustalbergarter, centrala Sverige

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Maria Erlandsson; [2007]
    Nyckelord :Svekofennium; Hamrångesynklinalen; 40Ar 39Ar; Rietveldanalys; strukturell anlys; petrografi; Svecofennium; Hamrånge syncline; Rietveldanalysis; structural analysis; petrography; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Området som undersöktes i denna studie ligger i västra delen av Hamrångesynklinalen. I studien har bergarter, bergartsgränser och strukturer karterats i fält. Tunnslip undersöktes med optisk mikroskopi i avseende på petrografi och förekomst av mikrostrukturer. Flera av tunnslipen har punkträknats för bergartsklassificering. LÄS MER