Sökning: "Hamza Begzada"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hamza Begzada.

  1. 1. Skolans Digitalisering En intervjustudie av hur fem högstadielärare i Göteborg arbetar med digitalisering i ämnet engelska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Hamza Begzada; [2019-02-17]
    Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; engelskundervisning;

    Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte var att undersöka vilka digitala verktyg som används i dagens engelskundervisande klassrum samt undersöka hur arbetet med digitaliseringen går till på högstadiet inom ämnet engelska. Syftet har också varit att ta reda på hur fem lärare i engelska upplever att arbetet omformats med införandet av digitala verktyg. LÄS MER