Sökning: "Hana Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hana Hassan.

  1. 1. HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Hana Hassan; Ek Karin; [2019-06-17]
    Nyckelord :audiologisk rehabilitering; demens; depression; hörselnedsättning; livskvalitet; patienter psykologi; socialt stigma; ålder; åldrande; age; ageing; audiological rehabilitation; dementia; depression; hearing impairment; hearing rehabilitation; patients psychology; social stigma; quality of life;

    Sammanfattning : Aim: The aim of this descriptive literature study is to increase the understanding of the relationship between quality of life, depression, dementia and hearing impairment, and how hearing rehabilitation can affect the quality of life amongst elderly patients.Research method: A descriptive literature review with 19 scientific articles published between the years 1997 and 2019, regarding hearing impaired elderly aged 50 years and above, have been reviewed. LÄS MER