Sökning: "Handelsbanken Swedbank jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Handelsbanken Swedbank jämförelse.

 1. 1. Avslöjande information om korruption och penningtvätt i de fyra svenska storbankernas hållbarhetsredovisningar : En kvalitativ innehållsanalys av de fyra svenska storbankernas hållbarhetsredovisningar för åren 2017 till 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Sandqvist; Roxana Kozlik; [2021]
  Nyckelord :GRI; Corruption; Legitimacy Theory; Money Laundering; Stakeholder Theory; Sustainability Reporting.; GRI; Hållbarhetsredovisning; Intressentteori; Korruption; Legitimitetsteori; Penningtvätt.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mellan åren 2015-2020 har Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank vid flertalet tillfällen delgivits sanktionsavgifter för brister i arbetet mot korruption och penningtvätt. Penningtvätt är en del av korruption och beskrivs av flertalet forskare som ett globalt problem där banker spelar en stor roll när det kommer till att dölja olagliga pengar. LÄS MER

 2. 2. Analys av tekniska möjligheter för tredjepartsaktörer att integrera med banker

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jakob Danielsson; Dag Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :REST; SFTP; Web automation; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank; REST; SFTP; Webbautomatisering; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank;

  Sammanfattning : Bankers internetverksamhet har öppnat nya möjligheter för tredjepartsaktörer inomfintechbranschen som nu kan skapa innovativa ekonomi- och betalningslösningar genom attdirekt interagera med bankkonton. Ett problem för fintechbolagen är att det inte finns någontydlig information om vilka tekniker de kan använda sig av för att integrera med bankernastjänster samt vilken teknik som är mest fördelaktig för deras verksamhet och ändamål. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan målstyrning och motivation -En studie på Handelsbanken och SEB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Pihlquist; Maria Sandahl; [2011-06-17]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Målstyrning; Motivation; Banksektorn; Management by objectives.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att företag har blivit allt mer internationella samt att konkurrensen på olika marknader har ökat, så har också krav på ökad effektivitet i företag aktualiserats, vilket är en av orsakerna till att målstyrning blivit allt mer viktigt i organisationer. Banker är tjänsteföretag, vilket medför att de anställdas handlingar är av stor betydelse för verksamhetens framgång. LÄS MER

 4. 4. Storbankernas kreditprocess efter finansiella kriser : En undersökning av åtgärderna som gjorts i storbankernas kreditprocesser efter en finanskris

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Lena Back; Linnéa Joelsson; [2011]
  Nyckelord :Biggest banks; credit process; financial crises; credit losses and trust; Storbanker; kreditprocess; finanskriser; kreditförlust och förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Bankkrisen under 1990-talet och den globala krisen mellan 2007 -2009 har kommit som en kalldusch för de svenska storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, vilket har lett till betydande kreditförluster. Kreditförluster är den vanligaste orsaken till bankernas ekonomiska problem vid en finansiell kris då återbetalningsförmågan hos kredittagare försämras, samtidigt som det talar för att finansiella kriser är ett återkommande fenomen idag. LÄS MER

 5. 5. Finanskris och svenska banker - En analys av Handelsbankens och Swedbanks finansiella situation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahboubeh Esmaili; [2010-06-30]
  Nyckelord :Finanskris; nyckeltalanalys; lönsamhet; likviditet; finansiell marknad; kreditrisk; ränterisk; likviditetsrisk; kapital; kreditförluster; soliditetsmått; likviditetsmått; lönsamhetsmått; effektivitetsmått; kombinerade mått; årets kassaflödesanalys; kreditförlustnivå och kapitaltäckningsgrad enligt Basel II;

  Sammanfattning : Problem: Bankerna har olika finansiella förutsättningar för att klara sig igenom finansiella kriser. De problem som bankerna kan drabbas av, kan bero på en mängd olika faktorer som bland annat kreditförluster, finansiella oro i andra länder, bankernas buffert och etc. LÄS MER