Sökning: "Handelskedja"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Handelskedja.

  1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
    Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

    Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER