Sökning: "Handhållen laserskanning HLS"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Handhållen laserskanning HLS.

  1. 1. Mätosäkerhet vid digital terrängmodellering med handhållen laserskanner : Undersökning av den handhållna laserskannern ZEB-REVO

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Amanda Gustafsson; Olov Wängborg; [2018]
    Nyckelord :Airborne laser scanning ALS ; Digital terrain model DTM ; Handheld laser scanning HLS ; Simultaneuos localization and mapping SLAM ; ZEB-REVO; Digital terrängmodell DTM ; Flygburen laserskanning FLS ; Handhållen laserskanning HLS ; Simultaneuos localization and mapping SLAM ; ZEB-REVO;

    Sammanfattning : En digital terrängmodell (DTM) är en representation av enbart själva markytan. Det finns flera metoder för att framställa DTM:er, där laserskanning har blivit en alltmer vanlig metod. Inom laserskanning är flygburen laserskanning (FLS) en flitigt använd metod, då metoden har fördelen av att kunna täcka stora områden på kort tid. LÄS MER