Sökning: "Handledningsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Handledningsmodell.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

  Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER

 2. 2. Handledning som specialpedagogisk insats : En studie om verksamhetsbesök med reflekterande samtal som handledningsmodell i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Camilla Holmquist; [2016]
  Nyckelord :Handledningsmodell; handledning; perspektivbyte; ”reflekterande samtal”; relationer;

  Sammanfattning : Syfte: är att undersöka handledning som specialpedagogisk insats i en förskolekontext på två förskolor i en mellanstor kommun, utifrån handledningsmodellen "verksamhetsbesök med reflekterande samtal". Studien avser undersöka vad handledningsmodellen kan innebära utifrån pedagoger, förskolechefer och specialpedagogers beskrivningar, hur verksamhetsbesök med reflekterande samtal kan upplevas av de samma, samt vilken utveckling pedagoger, förskolechefer och specialpedagoger upplever har skett i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter i studentsal

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Borgenstål; [2015]
  Nyckelord :Peer-learning; Student ward; Preceptorship; Nursing; Experiences; Qualitative method; Peer-learning; Studentsal; Handledning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Det senaste årtiondet har antalet utbildningsplatser på kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap successivt ökat på landets högskolor och samtidigt har sjukhusen haft svår att tillsätta vakanta sjukskötersketjänsterna. Studentsalar har implementerats på utvalda vårdavdelningar med både pedagogiska avsikter och med avsikt att skapa platser för de sjuksköterskestuderande vid deras verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 4. 4. Handledningens möjligheter : Tre yrkesgruppers uppfattningar om handledning som bedrivs av specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jill Sundstedt; Tove Wigardt; [2014]
  Nyckelord :specialpedagogiska perspektiv; handledning; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur olika yrkesgrupper inom skolan och förskolan uppfattar handledning, vad de förväntar sig att handledningen ska ge samt vilka förutsättningar de uppfattar är viktiga för arbetet med handledning. För att undersöka detta syfte har kvalitativa intervjuer gjorts med informanter från tre yrkesgrupper. LÄS MER

 5. 5. Handledande sjuksköterskors upplevelser av peer learning - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Christian Högström; Tobias Remes; [2013]
  Nyckelord :klinisk undervisning; handledare; omvårdnad; peer learning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klinisk undervisning är en viktig del av sjuksköterskeutbildningen och den vanligaste handledningsmodellen kallas preceptorship där en student följer en handledare. En annan modell, peer learning, används på en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i norra Sverige. LÄS MER