Sökning: "Handledningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Handledningsprocessen.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

  Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER

 2. 2. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk handledning - En intervjustudie om specialpedagogers handledande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Larsson; [2017]
  Nyckelord :handledning; hermeneutik; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Larsson, Jessica (2017). Specialpedagogisk handledning – En intervjustudie om specialpeda-gogers handledande uppdrag. Special educational tutoring – An interview study of special education teachers’ tutorial assignment. Specialpedagogsprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. ERFARNA SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT HANDLEDA NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR IN I YRKESROLLEN : -En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nellie Johansson; Caroline Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; handledning; reflektion; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen examineras cirka 5000 sjuksköterskor i Sverige, trots det råder det idag brist på sjuksköterskor. Sjuksköterskan ska bidra till kompetensutveckling genom att bland annat handleda nyutexaminerade. De nyutexaminerade upplever det ibland svårt att inta rollen som sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Underkänd på psykoterapeututbildningen - En kvalitativ studie med två perspektiv på handledningsprocessen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Magdalena Aluan; Mattias Larsson Sköld; [2017]
  Nyckelord :psychotherapy training; supervision process; failed; students; supervisors; psykoterapeututbildningen; handledningsprocessen; underkända; studenter; handledare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER