Sökning: "Handlingsberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Handlingsberedskap.

 1. 1. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 2. 2. Vädergrund ett mångfacetterat begrepp : En kvalitativ studie om i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad värdegrundsarbete innebär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisette Reuterwall; Malin Svedlund; [2019]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrundsarbete; värderingar; normer; mänskliga rättigheter; jämställdhet; jämlikhet; solidaritet och demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad värdegrundsarbete innebär. Studien är kvalitativ med stöd från John Deweys Pragmatismen samt tidigare forskning. Resultatet visar att det inte finns någon samsyn på definitionen av vad värdegrunden är och ska innehålla. LÄS MER

 3. 3. Att möta samtidens föräldrar : En kvalitativ studie om familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av att vägleda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Pettersson; [2019]
  Nyckelord :family guidance; family counselor; family center; professional approach; parenthood; familjevägledning; familjevägledare; familjecentral; professionellt förhållningssätt; föräldraskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika familjevägledare, yrkesverksamma på tre olika familjecentraler i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”Vi kan ju städa den tillsammans, då blir nog jorden glad.” : Handlingsberedande aktiviteter i förskolan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; handlingsberedskap; hållbarhetsfrågor; förskolan; livsvärldsfenomenologi; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är undersöka hur vi i förskolans värld kan skapa aktiviteter som bidrar till handlingsberedskap hos barn, gällande frågor som rör hållbar utveckling. Studien har utförts med delaktiga observationer som främsta metod, där bildvisning har använts för att introducera och väcka barnens intresse för olika hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Mobilisering av patienter som genomgår kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Rudin; [2018]
  Nyckelord :Mobilisering; Immobilisering; CRRT; Intensivvård; Kontinuerlig dialys;

  Sammanfattning : Intensivvård är en vårdnivå som har utökade resurser att ta hand om patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. En intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård vilket innebär vidareutbildning i att ha utökad förståelse för kroppens fysiologiska processer, för medicinskteknisk utrustning och för att ha utökad handlingsberedskap att hantera patienters snabbt påkomna svikt. LÄS MER