Sökning: "Handlingsutrymme vårdpersonal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Handlingsutrymme vårdpersonal.

  1. 1. Lärandet i hemtjänsten : En studie baserad på individuella upplevelser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Emma Hammarfors; Shokoofeh Zangoei; [2005]
    Nyckelord :vårdbiträden inom öppenvård; arbetsmiljö; lärande i arbetet; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskningen visar på ett lärande som pågår hela tiden och att det på varje arbetsplats finns specifika lärprocesser. Hemtjänsten bör i detta avseende också kunnas ses som en lärande arbetsmiljö. När man talar om lärande, talar man underförstått om kunskap. LÄS MER