Sökning: "Hanin Chaaban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanin Chaaban.

  1. 1. Kvinnors upplevelse av rådgivning kring amning under graviditet och upp till tio veckor postpartum

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Hanin Chaaban; [2019]
    Nyckelord :Amning; upplevelse; rådgivning; information; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Statistik har visat att amningsfrekvensen har minskat i Sverige och i världen. En orsak till minskningen kan bero på att projektet Baby Friendly Hospitals Initiative som startade 1991 i Sverige avvecklades från vårdens sida mellan åren 2003 och 2004. Därefter skedde en nedgång gällande amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER