Sökning: "Hanna Älvebrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Älvebrink.

  1. 1. Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Hillevi Ekstam; Hanna Älvebrink; [2019]
    Nyckelord :Emotions; Experiences; Heart failure; Self-care.; Egenvård; Hjärtsvikt; Känslor; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och cirka 2% av den svenska befolkningen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär antingen att hjärtats tömningsförmåga är nedsatt, systolisk dysfunktion, eller att hjärtats kammare inte fylls på som de ska, diastolisk dysfunktion. LÄS MER