Sökning: "Hanna Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hanna Andreasson.

 1. 1. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas en läskultur? : En kvalitativ studie om hur skolpersonal främjar en läskultur på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2023]
  Nyckelord :Läskultur; läsfrämjande; skönlitteratur; skolmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur skolledare, lärare och bibliotekarier arbetar för att skapa och främja en läskultur i skolan. Forskningsfrågorna fokuserade på skolledare, lärare och skolbibliotekariens uppfattning om varför elever bör läsa skönlitteratur, skolpersonalens roll i att hantera läskulturen och de utmaningar som läsfrämjande står inför. LÄS MER

 3. 3. Ett ansträngt men meningsfullt arbete : En kvalitativ studie på hur polisen i yttre tjänst erfarar och upplever meningsfullhet och arbetsengagemang i arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Andréasson; Elin Hedström; Corall Lundaahl; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Praktik på högskoleförberedande gymnasieprogram : Sex sistaårselevers resonemang om sina erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Andreasson; Elin Deurell; [2023]
  Nyckelord :gymnasiet; högskoleförberedande program; kasam; praktik; studie- och arbetsliv;

  Sammanfattning : I nuläget finns ingen handlingsplan för hur elever på gymnasiet ska kunna uppnå läroplansmålen för arbete- och samhällsliv. På högskoleförberedande program är det upp till varje skola att bestämma om vilka arbetslivsinslag som ska erbjudas, vilket skapar ojämlikhet när exempelvis enbart en bråkdel av Sveriges skolor erbjuder praktik på högskoleförberedande program. LÄS MER

 5. 5. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER