Sökning: "Hanna Asplund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Asplund.

 1. 1. Coastal erosion in the region of Thu Bon River mouth, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Eric Asplund; Hanna Malmström; [2018]
  Nyckelord :Coastal erosion; Cua Dai Beach; longshore sediment transport; EBED; Cascade; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Coastal erosion has increased worldwide during the last decades, mostly due to human activities. Vietnam is not spared, where many places within the country suffer from beach erosion. This report focuses on the region around Thu Bon river mouth in the central part of Vietnam. LÄS MER

 2. 2. Typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Asplund Hanna; [2018]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self care; empowerment; experiences; nursing.; Typ 2-diabetes; egenvård; empowerment; upplevelser; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en folksjukdom som är utspridd över hela världen och förutses bli allt mer förkommande. Sjukdomen och dess komplikationer innebär en livsstilsförändring för de som drabbas men även en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 3. 3. New subletting law in Sweden – what are theconsequences?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Asplund; [2013]
  Nyckelord :Real estate law; subletting; new law; housing market; Fastighetsjuridik; ny lag; bostadsmarknaden; andrahandsuthyrning;

  Sammanfattning : There is a housing shortage in Sweden and in Stockholm in particular. In the draft budget of2013, the Swedish government proposed a series of measures to boost the sublet supply. The most important component was the introduction of a new subletting law. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet inom den svenska gruvindustrin : En studie med fokus på företags kommunikation av hållbarhetsarbete

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Asplund; Jonathan Sundgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling kan ses som en kombination av ekonomisk tillväxt och ett smart utnyttjande av naturens resurser och nämns allt oftare i mediala sammahang. Företagens ansvar inom detta område har intensifierats på senare tid och fokus på företagens faktiska ansvar har ökat, vilket har bidragit till en högre grad av transparens gällande företagens verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer för utveckling av utbrändhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nasrin Kheder; Hanna van der Pals; [2005]
  Nyckelord :burnout; nurse; riskfactors; syndrom of chronic fatigue;

  Sammanfattning : van der Pals, H & Kheder, N (2005) Riskfaktorer för utveckling av utbrändhet. En studie om utveckling av arbetsrelaterad utbrändhet. Examensarbete; omvårdnad, 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. LÄS MER