Sökning: "Hanna Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Hanna Axelsson.

 1. 1. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för suicid bland ungdomar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Axelsson; Hanna Lans; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; literature review; person-centered care; suicide; risk factors.; Litteraturöversikt; personcentrerad vård; riskfaktorer; suicid; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor till följd av suicid, vilket gör suicid till ett globalt folkhälsoproblem. Nära en tredjedel av alla suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid den andra ledande dödsorsaken globalt. LÄS MER

 3. 3. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 4. 4. "Det är bara käbbel!" : En kvalitativ studie om hur politiska partier kan skapa förtroende hos Generation Y genom marknadskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabell Axelsson; Hanna Grimsborn; Johanna Borgström; [2018]
  Nyckelord :Förtroende; Generation Y; Kommunikation; Politisk kommunikation samt Sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur politiska partier kan skapa förtroende hos Generation Y genom marknadskommunikation. Metod: Uppsatsen är utformad med en kvalitativ forskningsmetod och den empiriska insamlingen grundar sig i åtta semistrukturerade intervjuer. Studien baseras på ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Adolfsson; Hanna Axelsson; [2018]
  Nyckelord :body image; breast cancer; health; sexuality; support; bröstcancer; hälsa; kroppsuppfattning; sexualitet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 9400 kvinnor av bröstcancer varje år och högre ålder är en betydande riskfaktor. Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik; mammografi, palpation och cytologi. Behandlingen av bröstcancer utgörs av kirurgi, strålnings-, hormon- och cytostatikabehandling. LÄS MER