Sökning: "Hanna Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Hanna Bengtsson.

 1. 1. Patienters upplevda munhälsa under cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bengtsson; Linett Björklund; [2021]
  Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Information; Oral health; Xerostomia; Cancerbehandling; Information; Munhälsa; Muntorrhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel individer drabbas årligen av cancer i Sverige. Vanliga behandlingsformer är cytostatika och strålning. Effekten av behandlingarna har många orala biverkningar, vilket kan påverka drabbade individers liv negativt. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara rättvis är inte samma sak som att behandla alla likadant”: en studie om Talent Management : En kvalitativ studie om Talent Management inom svenska verkstadsindustrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Andersson; Cecilia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; talent; rating; order of succession; competitive advantages; Multinational organizations; Swedish context; Talent Management; Talang; Talanghantering; Gradering; Successionsordning; Konkurrensfördelar; Multinationella organisationer; svensk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsaten är att skapa en större förståelse för hur Talent Management tillämpas hos svenska verkstadsindustrier. Fokuset ligger på hur verkstadsindustrier definierar både begreppen Talent Management och talang. Resultatet visar att deltagande organisationer har spridda definitioner av både Talent Management och talang. LÄS MER

 3. 3. Regnbågsfamiljer i förskolan : Syns de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Bengtsson; Hanna Davidsson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; regnbågsfamilj; heteronormativitet; inkludering; förskola; normer; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar med hbtq-relaterade frågor i barngruppen för att möta läroplanens krav på inkluderande arbetsmetoder. De frågeställningar som valts ut för att besvara studiens syfte är: Hur beskriver pedagogerna sina strategier i förskolan för att utmana heteronormativiteten? Vilka utmaningar och möjligheter kan uppstå i utbildningen med att inkludera alla familjer och barn i samhället, ur ett hbtq perspektiv? Studien presenterar en tillbakablick på hur hbtq personers förutsättningar och livsvillkor förändrats över tid. LÄS MER

 4. 4. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetskrav i nyproduktion - På vilket sätt påverkar tillgänglighetskraven nyproduktionen av bostäder?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Ström Lind; Hanna Silfver; Eleonor Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bostäder; Funktionsnedsättning; Tillgänglighetskrav; Nyproduktion; Produktionskostnader; Housing; Disability; Accessibility requirments; Construction; Production Cost;

  Sammanfattning : Sveriges byggregler grundar sig i FN:s konventioner och FN har beslutats att allnyproduktion ska vara tillgänglig för alla. Huruvida tillgänglighetskraven påverkarfastighetsutvecklingen i Sverige är en omdiskuterad fråga. LÄS MER