Sökning: "Hanna Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Hanna Berglund.

 1. 1. Fysioterapeutens roll inom teamet vid behandling av psykisk ohälsa hos unga vuxna : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; young adults; teamwork; physiotherapist s experiences; qualitative content analysis; Psykisk ohälsa; unga vuxna; teamarbete; fysioterapeuters upplevelse; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa är i dagens samhälle vanligt, framförallt rapporteras det att allt fler barn och ungdomar får vård och behandling för psykiatriska diagnoser. Detta medför att vårdköerna växer och därmed ställs höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of streamflow and stream chemistry in a Swiss pre-Alpine headwater catchment : A fine scale investigation of flow occurrence and electrical conductivity in the temporary streams in the lower Studibach catchment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elise Baumann; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :Temporary Streams; Pre-Alpine Catchment; Streamflow; Stream Chemistry; Fine Scale Investigation; Electrical-conductivity; Stream Mapping; Temporära bäckar; Pre-Alpina avrinningsområden; Bäckflöden; Vattenkemi; Finskalig undersökning; Elektrisk konduktivitet; Bäck-kartering;

  Sammanfattning : Temporary streams and their dynamics have often been largely overseen in hydrological research and there is relatively little knowledge about how the occurrence of flow in these streams varies temporally and spatially. Temporary streams are important from a hydro- logical perspective because they affect water quantity and quality in downstream peren- nial reaches, and from an ecological perspective because they provide habitat to unique species. LÄS MER

 3. 3. Företrädesrättens ställning på en föränderlig arbetsmarknad – Hur inhyrning av arbetskraft påverkar företrädesrätt till återanställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Sporre; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; arbetsbrist; arbetsledningsrätt; bemanningsbranschen; företrädesrätt till återanställning; inhyrning av arbetskraft; kringgående av företrädesrätten; uppsägning; 25 § LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar företrädesrätt till återanställning och hur den påverkas av möjligheten att hyra in arbetskraft. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företrädesrätten regleras, huruvida inhyrning av arbetskraft kan vara ett kringgående av lagen samt hur företrädesrätten påverkas av inhyrning av arbetskraft. LÄS MER

 4. 4. Biological Soil Invertebrate Activity in a Tropical Rainforest : A comparison of soil invertebrate activity in two tropical rain forests in Borneo

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Berglund; [2020]
  Nyckelord :Soil Activity; Bait Lamina Stick;

  Sammanfattning : Logging of tropical forests is increasing worldwide. Logging alters the forest conditions such as temperature, soil water content and litter input into the soil. This study explored how soil invertebrate activity in Borneo differs between pristine forests and two secondary forests, with 10 and 40 years of recovery time since the last logging. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevda påverkan av ämneskunskaper i psykologi.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Berglund Amador; Hanna Månsson Nord; [2020]
  Nyckelord :psykologi; gymnasieelever; kvalitativ studie; kunskap; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elever upplever sig påverkade som mottagare av psykologisk kunskap, genom psykologilektioner på gymnasiet. En explorativ, kvalitativ studie med åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes. Gymnasieeleverna gick i åk 2 eller åk 3 och kom från tre olika skolor i Skåne, Sverige. LÄS MER