Sökning: "Hanna Bernhardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Bernhardsson.

  1. 1. Pengar vs Jämställdhet - En kvalitativ studie om varför urvalet av livesänd sport i Sverige ser ut som den gör.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Hanna Bernhardsson; Julia Brandt; [2019-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this study is to form an understanding over how media chooses what sport to broadcast and why male athletes dominate when it comes to live broadcasting of sports.This study is made with a qualitative method. LÄS MER