Sökning: "Hanna Berntson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Berntson.

  1. 1. Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Hilda Hansson; Hanna Berntson; [2020]
    Nyckelord :learning organization; organizational learning; knowledge management; leadership; kaizen; tacit knowledge; lärande organisation; organisatoriskt lärande; knowledge management; ledarskap; kaizen; tyst kunskap;

    Sammanfattning : För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. LÄS MER