Sökning: "Hanna Bjuggren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Bjuggren.

 1. 1. Summativ bedömning – ett nödvändigt ont? En fenomenografisk studie om gymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Bjuggren; Lisa Karlsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :Summativ bedömning; likvärdig bedömning; elevpåverkan; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en fenomenografisk utgångspunkt undersökagymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. Utifrån detta syfteutkristalliserades följande forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Turken – ”den andre” europén? En studie om hur identitetsargument används i Europaparlamentets debatter om Turkiet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bjuggren; [2012-07-09]
  Nyckelord :Turkiet; EU; Europaparlamentet; identitet; ”den andre”; EU-medlemskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv analysera hur identitet har använts som ett argument i relation till Turkiets medlemskapsförhandlingar i 2007 års plenumdebatter i Europaparlamentet. Till grund för studien är alltså ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt tidigare forskning kring vilken roll identitet har när det gäller framtida medlemsstaters framtidsutsikter i EU och forskning kring hur turken ses som ”den andre” i den franska politiska diskursen. LÄS MER