Sökning: "Hanna Bratic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Bratic.

  1. 1. Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Bratic; Caroline Ferning; [2018-06-29]
    Nyckelord :Globala hållbarhetsmålen; Hållbarhetschef; Globala målen; Hållbarhetsavdelningen; Hållbar utveckling; Kommunikation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. LÄS MER