Sökning: "Hanna Danielsson Schöld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Danielsson Schöld.

  1. 1. Om skatterättslig tillgångspaketering

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

    Författare :Hanna Danielsson Schöld; [2014]
    Nyckelord :skatterätt; tillgångspaketering; företagsbeskattning;

    Sammanfattning : När reglerna om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar infördes år 2003, öppnades även en möjlighet för företag att genom ett så kallat paketeringsförfarande överlåta tillgångar skattefritt. Paketeringsförfarandet går till på så sätt att tillgången läggs in i ett dotterbolag, paketeringsbolag, vilket sedan avyttras till en extern förvärvare. LÄS MER