Sökning: "Hanna Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Hanna Eriksson.

 1. 1. Samling i förskolan. Givande undervisningstillfälle eller oreflekterad tradition?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samling; undervisning; förskollärare; rutin; didaktik;

  Sammanfattning : Samling i förskolan är en vanligt förekommande aktivitet medan undervisningsbegreppet är nytt och tidigare ansetts tillhöra skolans värld. Det finns en kunskapslucka i forskning och litteratur kring samlingens relation till undervisning. LÄS MER

 2. 2. Den dolda kvinnosjukdomen : Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Myhr; Malin Lund Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Coping; Endometrios; Erfarenheter; Kvinnor; Litteraturöversikt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Glädjen i arbetet som sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Narvell; Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Eriksson; kvalitativ; medlidande; tillfredsställelse; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress och kontinuerliga traumatiska händelser kan leda till att sjuksköterskor upplever compassion fatigue som i sin tur bland annat leder till att sjuksköterskor blir kroniskt utmattade, oförmögna att vårda omsorgsfullt, sjukskriver sig samt att patienternas vårdkvalité försämras. Compassion satisfaction är en känsla som ger energi och tillfredsställelse i att utföra ett bra arbete samt ger förmågan att vårda med medlidande. LÄS MER

 4. 4. Öppenvårdsbehandling och återhämtningskapital : En utvärdering av ett kommunalt öppenvårdskoncept för beroendebehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hanna Eriksson; Veronica Emretsson; [2020]
  Nyckelord :öppenvårdsbehandling; måluppfyllelse; positiv förändring; sociodemografiska faktorer; återhämtningskapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utvärdera ett kommunalt öppenvårdskoncept för behandling vid beroendeproblematik i en svensk mellanstor kommun. Detta genom att undersöka klienters måluppfyllelse och positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation samt sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter : En studie av lärares syn på social, rumslig och didaktisk inkludering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Norberg; Hanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogik; Lärare F-3; Enkät; Inkludering; Läs- och skrivsvårigheter; Social inkludering; Rumslig inkludering; Didaktisk inkludering;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare resonerar gällande inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter och resultatet analyserades med utgångspunkt från Asp-Onsjös teori gällande social-, rumslig- och didaktisk inkludering. Syftet med studien var att undersöka hur utbildade lärare som är verksamma i årskurserna F-3 resonerar i arbetet med elever som har läs-och skrivsvårigheter för att skapa en större förståelse och bidra med kunskap. LÄS MER