Sökning: "Hanna Eurenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Eurenius.

  1. 1. HÅLLBARHETSSTRATEGIER, FRÅN ORD TILL HANDLING En fallstudie om en banks implementering av hållbarhetsstrategier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Micaela Börjesson; Hanna Eurenius; [2019-06-20]
    Nyckelord :Implementering; Hållbarhetsstrategier; Banksektorn; Hållbarhet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och utvecklar strategier för att adressera den här typen av utmaningar, men när det gäller implementeringen av hållbarhetsstrategier saknas ofta konkreta tillvägagångssätt för att implementera dessa. Tidigare forskning har uttryckt att det behövs fler studier som kan ge en fördjupad bild över implementeringen av hållbarhetsstrategier i företag. LÄS MER