Sökning: "Hanna Fryxell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Fryxell.

  1. 1. Gärningskvinnor: en textanalys av hur åtalade kvinnor beskrivs i domar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

    Författare :Therese Lang; Hanna Fryxell; [2014]
    Nyckelord :Avvikande kvinnor; Kriminalitet; Gärningsman; Idealiskt offer; Domstolens maktutövning; Objektivitet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur åtalade kvinnor beskrivs i domar vid Lunds Tingsrätt, samt om dessa beskrivningar kan tänkas förklaras och motiveras med hjälp av kriminologiska teorier. En annan avsikt med uppsatsen var att efter sammanställningen av vårt analysmaterial föra en diskussion om rätten kan tänkas sända ut icke åsyftade verkningar till samhället rörande framställningen av avvikande kvinnor och i sådana fall hur dessa skulle kunna te sig. LÄS MER