Sökning: "Hanna Granström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hanna Granström.

 1. 1. Fostering an innovative climate while working remotely : How to overcome the challenges of remote work

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Granström; Hanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Innovation; Remote work; Innovative climate; Teleworking; Hybrid work; Creativity; Innovative work behavior ;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to identify how remote work may negatively influence the innovative climate, and how organizations can overcome the identified challenges. In doing so, we present challenges of remote work and solutions of how organizations, leaders, and employees can manage the challenges. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av kulturbyggnaden Biotopia : Modellering av en byggnad med simulerade energieffektiviseringsåtgärder där kulturvärden ska bevaras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Linda Goude; Louise Lönn; Olivia Winestedt; Benjamin Hedlund Peters; Hanna Granström; Samuel Sjöqvist; Oskar Olsson; Daira Klucis Lövström; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; kulturbyggnad; k-märkning; q-märkning; isolering; fönster; solceller; renovering; kulturmärkt;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to examine how the cultural heritage building Biotopia can optimize its energy usage with 40 % by implementing different measures, without affecting the cultural values of the building. Furthermore, an economical evaluation has been done, to ensure that the measures are a reasonable investment. LÄS MER

 3. 3. Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Grönstrand; Hanna Andersson Granström; [2018]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; lärandemiljö; specialpedagog; åldersblandad och åldershomogen barngrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractCecilia Grönstrand och Hanna Andersson Granström (2018) Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan (The significance of age composition for preschool children in need of special support). Specialpedagogprogrammet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 4. 4. Mer än ett sår : - en systematisk litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Ekelund; Hanna Granström; [2016]
  Nyckelord :erfarenheter; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venös insufficiens är orsaken till hälften av alla bensår. Förutom det lidande som tillståndet kan orsaka patienterna, leder det även till konsekvenser för samhället i form av höga kostnader i samband med sårbehandlingar. Antalet patienter med svårläkta venösa bensår antas öka i takt med befolkningens stigande ålder. LÄS MER

 5. 5. This is what I'm made of?: En kvalitativ studie om hur Volvo konstruerar svensk identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Granström; Rebecca Gertsson; [2016]
  Nyckelord :svensk identitet; kulturell identitet; myt; mångkultur; varumärkeskommunikation; marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur Volvo Cars, som ett multinationellt företag, stärker sitt varumärke genom att strategiskt knyta an till den nationella identiteten och tillhörande myter för att kommunicera svenskhet och mångkultur. Studiens empiriska material består av tre reklamfilmer i Volvos kampanj Made by Sweden, som utifrån ett kvalitativt perspektiv analyseras med hjälp av semiotik och teorier om kulturell och nationell identitet samt myter. LÄS MER