Sökning: "Hanna Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hanna Håkansson.

 1. 1. Personals förhållningssätt till sexualitet på gruppboenden. : En kvalitativ studie om utrymmet för sexualitet för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; disability; sexuality; group homes; sexual scripts; the charmed circle; the blessed circle; social work; Intellektuella funktionsnedsättningar; funktionsvariationer; sexualitet; gruppboende; gruppboenden; sexuella script; den välsignade cirkeln; LSS; socialt arbete;

  Sammanfattning : In Sweden there is a limited research about adults with intellectual disabilities and their sexuality through a social work perspective. This study aims to study how workers in group homes and their managers describes the residents sexuality and describes how they approaches their sexuality at work. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Håkansson; Emma Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Infertility; Women; Infertilitet; Kvinnor; Ofrivillig barnlöshet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Ofrivillig barnlöshet har visats vara en faktor som kan ha en negativ inverkan på kvinnors psykiska hälsa och sociala liv. Eftersom sjuksköterskor kan komma att möta dessa kvinnor i vården, oavsett arbetsplats, är det viktigt att känna till hur upplevelsen av ofrivillig barnlöshet kan påverka dessa kvinnors liv. LÄS MER

 3. 3. “Alla platsar ju inte i skolmiljön om man säger så” En undersökning om hur fritidslärare talar om barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Åsa Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; normer; socialkonstruktivism; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur fritidslärare talar om barn utifrån normer och tolerans. I läroplanen för grundskolan står det att skolans värdegrund och uppdrag är en likvärdig utbildning (Skolverket rev. LÄS MER

 4. 4. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. Medborgarfostran. - Fem perspektiv på skolans medborgarfostrande roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Håkansson; Daniel Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDiskussionen om skolans medborgarfostrande funktion har pågått sedan antikens dagar menhamnar trots det ofta i skymundan. Syftet med föreliggande uppsats är att öka förståelsen fördiskussionen genom att granska fem tongivande bidrag. LÄS MER