Sökning: "Hanna Hörnberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Hörnberg.

 1. 1. IFRS 9 – ny standard för finansiella instrument –En studie om vad som styr svenska börsnoterade företags redovisningsval vid värdeförändringar i egetkapitalinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hörnberg; Malin Jansson; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I ensamhetens rum : En motivstudie av den skrivande kvinnan, gestaltad i romanerna Ingen mans kvinna, Kärlek i Europa och Grand final i skojarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Hörnberg; [2016]
  Nyckelord :artist novel; gender theory; genre studies; respectability; intersectional theory; gender roles; women writers; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman; konstnärsroman; genusteori; genreteori; respektabilitet; intersektionellt perspektiv; könsroller; kvinnligt skapande; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en motivstudie av hur den skrivande kvinnan skildras i romanerna Ingen manskvinna (1919) av Ulla Bjerne, Kärlek i Europa (1981) av Birgitta Stenberg och Grand final i Skojarbranschen (2011) av Kerstin Ekman. Motivet av den skrivande kvinnan och hur hon förhåller sig till sitt skapande utifrån könsnormativa förväntningar, analyseras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv med Beverly Skeggs respektabilitetsteori som ramverk. LÄS MER