Sökning: "Hanna Idmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Idmark.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln: Hur har konsumenternas ökade intresse för hållbarhet avspeglats i redovisningen hos tre ledande matdistributörer i Sverige?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Idmark; Johanna Berglundh; [2019-06-25]
    Nyckelord :Sustainability; hållbarhetsredovisning; konsumenter; dagligvaruhandeln; stakeholder perception; communication samt CONI-modellen.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det allmänna intresset för hållbarhet har ökat under de senaste årenoch det ställs mer krav på företagen från deras intressenter än tidigare. Kraven innebär attföretagen ska redovisa sin påverkan på klimatet och hur de arbetar för att förhindra negativaexternaliteter. LÄS MER