Sökning: "Hanna Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden Hanna Johansson.

 1. 1. Att interagera och kommunicera med personer som har demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Irma Hjalmarsson; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :communication; dementia disease; experiences; healthcare personnel; methods; Demenssjukdom; erfarenheter; kommunikation; metoder; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den stigande åldern bland befolkningen medför att fler drabbas av demenssjukdom.Demenssjukdom är ett samlingsnamn på många olika sjukdomar och skador som, primärt eller sekundärt, påverkar hjärnan. De främsta symtomen vid demenssjukdom är kognitiv och språklig svikt. LÄS MER

 2. 2. Representationsformer inom taluppfattning i lärarhandledningar : En analys av lärarhandledningar för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Frida Johansson; Hanna Johansson; Jenny Hellner; [2021]
  Nyckelord :Matematik; årskurs 1-3; lärarhandledning; addition; taluppfattning; konkret; abstrakt; representationsformer; Heddens; Lesh.;

  Sammanfattning : Denna lärarhandledningsanalys undersöker representationsformer inom taluppfattning. Representationsformer kan vara bra att använda i matematikundervisning då de kan leda till mer abstrakt tänkande. Att enbart följa lärarhandledningar kan leda till en begränsad undervisning då endast ett fåtal representationsformer används. LÄS MER

 3. 3. Hur pratar du med din klient? : En studie om interaktionsval mellan revisorn och klienten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Hanna Landén; [2021]
  Nyckelord :Interaction technique; Auditing; Relationship; Client; Communication; Auditing process; Pandemic; Interaktionsteknik; Revision; Relation; Klient; Kommunikation; Revisionsprocess; Pandemi;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Emil Johansson och Hanna Landén Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Examinator: Andreas Jansson Titel: Hur pratar du med din klient? - En studie om hur revisorn interagerar med sin klient Bakgrund: Coronapandemins inträde i samhället har inneburit att människor förväntas dra ner på sina fysiska kontakter med andra människor. Eftersom revisionsbranschen å ena sidan kommit långt i digitaliseringen är det möjligt att den inte påverkas i större utsträckning, men å andra sidan är fysiska kontakter viktiga för att upprätthålla en god relation med klienten. LÄS MER

 4. 4. Samband språkstörning och skrivsvårigheter : - en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Johansson; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :skrivprocess; skrivsvårigheter; språkstörning; the Not-So-Simple View of Writing;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Katarina och Larsson, Hanna (2021). Samband språkstörning och skrivsvårigheter – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. ”Flerspråkighet är en tillgång om man bara är villig att se det” : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Johannisson; Nellie Johansson; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; proximala utvecklingszonen; mediering; identitet; enspråkighetsnorm; modersmål.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan. Utifrån syftet formuleras tre forskningsfrågor. Studiens första forskningsfråga inbegriper hur förskollärare preciserar flerspråkighet i förskolan. LÄS MER