Sökning: "Hanna Kanon"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Kanon.

 1. 1. Valutors betydelse för internationell handel under tider av kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Bladh; Hanna Kanon; [2019]
  Nyckelord :Euro; Crisis; Currency Union; EU; Trade; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze trade dynamics in the EU-area following the financial crisis of 2007/2008. Our goal has been to investigate whether there is any difference between eu-romember countries and non-euromember countries when it comes to trade in the aftermath of the crisis. LÄS MER

 2. 2. Konsten att skriva historia : En studie av hur genus konstrueras i konstvetenskaplig kurslitteratur om modernismen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Rutberg; [2017]
  Nyckelord :Gender; history; art; modernism; canon.; Genus; historia; konst; modernismen; kanon.;

  Sammanfattning : “The art of writing history” is a study of gender representation in art history literature. It investigates how women and women’s art are represented in a selection of modernist literature, and analyzes this in relation to gender order. It is a qualitative study that includes four books in the Umeå University course “Art history A1”. LÄS MER

 3. 3. Om fem svensklärares uppfattningar om svenskämnets och litteraturundervisningens syfte samt deras åsikter om en svensk litterär kanon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Nylander; [2007]
  Nyckelord :Bildning; kulturarv; litteraturundervisning; kanon; svenskämnet;

  Sammanfattning : Undersökningens resultat pekar på de flesta lärare är mot ett införande av en litterär kanon i svenskundervisningen, även om två lärare anser att en kanon skulle kunna vara något positivt under andra förutsättningar. Åsikterna skiljer sig emellertid åt, beroende på vilken uppfattning lärarna har på svenskämnet, litteraturundervisningen och på bildning och kulturarv. LÄS MER