Sökning: "Hanna Kvick"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Kvick.

  1. 1. Tror du att farmor har krympt? : En undersökning om hur elevers narrativa skrivstrategier gynnas om undervisningsfokus ligger vid utvecklandet av lässtrategier

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

    Författare :Skilla Glaslilja; Hanna Kvick; [2019]
    Nyckelord :Astrid Lindgren; berättande texter; boksamtal; grundlärare; läsförståelse; lässtrategier; lärare; mellanstadiet; narrativt skrivande; skrivstrategier; skönlitteratur; undervisning; årskurs 4–6;

    Sammanfattning : Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensarbetet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt skrivande. LÄS MER