Sökning: "Hanna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Hanna Larsson.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Problem är till för att lösas : En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning i de yngre åldrarnas matematikundervisning stämmer överens med hur forskning och styrdokument ser på problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna-Sofia Larsson; Josefine Sillén; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; students; elementary school; teaching strategies and Education.; problemlösning; elever; grundskolan; arbetssätt och utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning stämmer överens med hur forskning och styrdokument och ser på problemlösning. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Det blir svårt när en tredje person är inblandad : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att samtala med barn genom tolk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Larsson; Hanna Jarälv; [2019]
  Nyckelord :Interpreter; Child; Communication; Social workers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate social workers’ experience of communicating with children using an interpreter and analysing the challenges. We conducted qualitative interviews with the focus groups of social workers in a city in the southern part of Sweden. They all served at the social services in the municipality. LÄS MER

 4. 4. Träningens roll vid anorexia nervosa : om upplevelsen av hur träning påverkar insjuknandet i och tillfrisknandet från anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte & frågeställningar Syftet med föreliggande uppsats är att med hjälp av intervjuer kartlägga hur friska personer som tidigare har haft diagnosen anorexia nervosa samt bedrivit någon form av idrott upplever att träning har påverkat deras insjuknande i och tillfrisknande från sjukdomen.  Hur upplever personer som tidigare har haft diagnosen anorexia nervosa att träning har påverkat insjuknandet i och tillfrisknandet från sjukdomen? Vad har personer som tidigare har haft diagnosen anorexia nervosa för personliga erfarenheter och upplevelser av träning som en del av behandlingen? Metod En kvalitativ studie genomfördes med semi-strukturerade telefonintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier – en förskönad bild tagen i rätt vinkel : En kvalitativ undersökning om hur unga kvinnor använder sociala medier och hur de upplever att det kan påverka deras kroppsuppfattning och psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Larsson; Petra Martinsson; [2019]
  Nyckelord :unga kvinnor; sociala medier; kroppsuppfattning; psykisk hälsa; användande; påverkan; ideal;

  Sammanfattning : Sociala medier är ständigt närvarande i dagens samhälle och det som händer på sociala medier har en inverkan på unga människor. Bildbaserade sociala medier utgör en stor del av utbudet på internet och bilder på olika typer av ideal sprids snabbt över hela världen. LÄS MER