Sökning: "Hanna Lindroth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Lindroth.

 1. 1. ”Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan.” - Iscensättningar av genus och etnicitet i barnböcker

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Lindroth; Karoline Pedersén; [2015]
  Nyckelord :Etnicitet; genus; identifikation; bilderbok; kapit;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie var att undersöka hur genus och etnicitet konstruerades i ett urval av de mestutlånade barnböckerna i Göteborgs stad år 013. Våra frågeställningar var: Vilka identifikationer erbjuds idessa böcker? Hur iscensätts genusmässiga och etniska identiteter? Vi använde oss av en kvalitativ ochkvantitativ innehållsanalys i vår textanalys. LÄS MER

 2. 2. Personalvetarstudenter, var ni verkligen redo? : En kvalitativ studie om före detta personal- och arbetslivsstudenters förhållningssätt till övergången från studier till arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Lindroth; Sandra Ottosson; [2013]
  Nyckelord :personalvetare; yrkesförberedande; personal- och arbetsliv; utbildning; universitet; arbetsliv;

  Sammanfattning : Personal- och arbetslivsprogrammet är en akademisk utbildning som på senare tid hardiskuterats som en utbildning i gränslandet mellan akademi och yrkesliv. Utbildningen får oftautstå kritik i samhällsdebatten då de nyexaminerade akademikerna, trots flerårig utbildningsaknar praktiska arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper. LÄS MER