Sökning: "Hanna Lindstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Lindstedt.

 1. 1. Friluftsmänniskor har ryggen fri - En kvalitativ studie om hur konsumenter av friluftskläder förklarar hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Lepenica; Jeanna Lindstedt; Hanna Tapper Uudelepp; [2021]
  Nyckelord :Attityd-beteende gap; Kognitiv dissonans; Friluftsklädesbranschen; Hållbar konsumtion; Förklaringar.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur förklarar konsumenter hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter förklarar och beskriver diskrepansen mellan hållbarhetsattityden och beteendet vid konsumtion av friluftskläder. Vidare belyses detta utifrån teoretiska ramverk gällande hantering av gapet för att tillföra ett mer förklarande perspektiv till fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel och elevernas lärande-En kvalitativ studie av hur digitala läromedel påverkar undervisningen och elevernas lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digitala läromedel; digitalt mervärde; digitalisering; distraktion; elevperspektiv; grundskola; interaktion; kvalitet; lärande; undervisning; återkoppling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv undersöka hur digitala läromedel påverkar kvaliteten i undervisningen för elever i åk. 6-9 samt hur eleverna upplever att digitala läromedel påverkar deras lärande. Metoden är kvalitativ och består av åtta intervjuer med elever i åk 6-9 på två olika skolenheter. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars psykiska ohälsa : En kvalitativ studie om den psykiska ohälsan bland elever på gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Matilda Lönngren; Hanna Lindstedt; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER