Sökning: "Hanna Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hanna Lindström.

 1. 1. Språkpraktiker konstruerade av barn i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om barns deltagandemönster under den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Denby; Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Språkpraktiker; deltagandemönster; samspel; fri lek; utomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att många studier utförts i inomhusmiljön. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård vid katastrofer och allvarliga händelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Bryhn; Moa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Disaster; Experiences; Nurses; Nursing care; Allvarlig händelse; Erfarenheter; Katastrof; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige har ett ansvar att erbjuda god hälso- och sjukvård, även vid katastrofer och allvarliga händelser. För att detta ska kunna uppnås behöver sjuksköterskor kunskap för att känna sig säkra på sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers lärande : en litteraturstudie om de faktorer som gynnar elevernas kunskapsutveckling när språk och samhällsorienterat ämne möts

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Lindström; Agnes Haglund; [2019]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; historia; religionskunskap; geografi; samhällskunskap; flerspråkighet; nyanländ; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur forskning beskriver de faktorer som gynnar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. Studien utgår från sociokulturell teori där socialt samspel och muntlig interaktion med andra står i fokus. LÄS MER

 4. 4. Jag är inte bara en knarkare : En litteraturstudie om upplevelsen av kontroll och stigma vid substitutionsbehandling vid opioidberoende

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gardell; Hanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :Control; drug addiction; opioid dependent; stamped as a drug addict; stigma; substitution treatment; Kontroll; Opioidberoende; stämplad som narkoman; stigma; substitutionbehandling;

  Sammanfattning : Background: Opioid dependence is a chronic disease. Substitution treatment for opioid addiction involves a lot of rules and control that can lead to stigmatization. Purpose: To describe the experience of control and stigma in people with substitution treatment during opioid dependence. LÄS MER

 5. 5. "Värdegrunden är det andra benet i skolan värld" : En kvalitativ intervjustudie om demokrati och värdegrund i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Wallin Lindström; [2018]
  Nyckelord :demokrati; delaktighet; medborgarskapande; likvärdig utbildning; elevdemokrati; värdegrund; fenomenologi; samhällslärare och läroplan;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka lärare inom det samhällsvetenskapliga fältets syn på demokrati och värdegrund. Empirin för studien har införskaffats genom semistrukturerade intervjuer som har genomförts med fyra stycken olika lärare som alla är verksamma inom den svenska gymnasieskolan och undervisar inom de samhällsvetenskapliga ämnena. LÄS MER