Sökning: "Hanna Millbert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Millbert.

  1. 1. Att implementera förändring : En fallstudie om mellanchefens roll i en organisationsförändring

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Hanna Millbert; Vendela Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Organisationsförändring; mellanchef; implementera; förändring;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks mellanchefens roll under en organisationsförändring. Inom organisationsförändringsforskningen har omfattande forskning genomförts om företagsledningen och den anställdas upplevelse av ett förändringsarbete medan den roll som mellancheferna spelar inte fått lika stor uppmärksamhet. LÄS MER