Sökning: "Hanna Musie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Musie.

  1. 1. Konsumentens inställning till skräddarsydd reklam på olika digitala kommunikationsplattformar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Björk Olsson; Hanna Musie; Sophie Olsson; [2017]
    Nyckelord :Nyckelord: Skräddarsydd marknadsföring; Kommunikationsplattform; OSN; E-handel; AIDA-modellen Key words: Customized marketing; Communication platform; OSL OSN ; E-commerce; AIDA-model; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken effekt skräddarsydd marknadsföring har på konsumenter beroende på vilken digital kommunikationsplattform som används. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt tolkningsperspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt. LÄS MER