Sökning: "Hanna Nilsson Dresler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Nilsson Dresler.

  1. 1. Relationen mellan upplevda psykosociala arbetsmiljöfaktorer och psykologiskt välbefinnande hos bemanningsanställda

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Annahita Mohammad Amini; Hanna Nilsson Dresler; [2016]
    Nyckelord :Bemanningsföretag; Krav; Kontroll; Anställningsotrygghet; Psykologiskt välbefinnande; Temporary agency; Demand; Control; Job insecurity; Psychological well-being; Social Sciences;

    Sammanfattning : Trots att bemanningsbranschens utveckling på arbetsmarknaden har ökat de senaste åren har forskningen och kunskapen om bemanningsanställda inte ökat i samma takt. Den psykosociala arbetsmiljön har förändrats de senaste decennierna i och med framväxten av alternativa anställningar. LÄS MER