Sökning: "Hanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden Hanna Nilsson.

 1. 1. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Kropp och knopp i gymnasieskolans svenskämne : Prövning av en didaktisk design i litteraturhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :History of literature; didactic design; embodied learning; design-based research; the Enlightenment period; multimodal perspective; reading experience; collaboration; Litteraturhistoria; didaktisk design; förkroppsligat lärande; litteraturdidaktik; multimodalt perspektiv; läsupplevelse; samverkan; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : I en nära samverkan med yrkesverksamma svensklärare utreder och prövar föreliggande studie hur undervisningen i litteraturhistoria kan utvecklas i praktiken. Med utgångspunkt i elevers och svensklärares uttryckta erfarenheter av arbete med litteraturhistoriska texter konstrueras en didaktisk design. LÄS MER

 3. 3. Tawny owl ( Strix aluco ) and its variation in diet between years

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Casper Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The tawny owl resides in temperate forests in Europe and mainly hunts rodents but can also hunt other animals like birds,invertebrates and bats. In this study I examined how the diet of tawny owls varies during the span of 2018-2020, I also compared the diet found from nest boxes with footage obtained from cameras inside the nestboxes. LÄS MER

 4. 4. Estrid- Rakhyveln som tar ställning : En receptionsstudie för rakhyvelsföretaget Estrids kommunikation om samhällsfrågor på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lina Nilsson; Hanna Granåstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Estrid is a swedish company that sells razors with a very clear feminist approach in their digital communication, and their vision is to break beauty standards and normalize female body hair. But through their Instagram account, they also communicate on a lot of other societal issues that do not relate to their commercial purpose. LÄS MER

 5. 5. Livscykel för en ändlig resurs - En studie om krossat bergmaterial som ersättningsmaterial till naturgrus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Amelia Mårtensson Feldt; Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Naturgrus; krossat bergmaterial; livscykelperspektiv; naturresurs; hållbarhet; grundvatten.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning naturgrus kan ersättas av krossat bergmaterial inom väg- och anläggningsprojekt samt betongändamål inom byggsektorn. Genom att granska grus- och bergmaterialen ur ett livscykelperspektiv samt tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv lokalisera problemområden och utvecklingspotential. LÄS MER