Sökning: "Hanna Oscarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Oscarsson.

  1. 1. Förtroendets betydelse för konsumenter i en digitaliserad värld - En kvalitativ studie i marknadsföringspsykologi inom apoteksbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lowisa Löfsten Oscarsson; Carolina Germer; Hanna Holmgren; [2019]
    Nyckelord :Förtroendebaserad marknadsföring; marknadsföringspsykologi; digitalisering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka och kartlägga hur konsumenters förtroende bevaras vid övergång från fysisk aktör till digital inom apoteksbranschen. Uppsatsen är som via en kvalitativ forskningsmetod via en abduktiv forskningsansats. LÄS MER