Sökning: "Hanna Palmqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hanna Palmqvist.

 1. 1. Matematikbokens möjligheter och hinder – att utveckla de matematiska förmågorna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Palmqvist; [2018-03-02]
  Nyckelord :läromedel; matematikbok; förmågor; matematik; läromedelsstyrning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Matematikboken har en dominerande roll i matematikundervisningen i svensk skolaoch forskning visar att det finns flera anledningar till detta. Bland annat ses läroboken som en sorts kunskapsgaranti för att eleverna når målen. LÄS MER

 2. 2. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 3. 3. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 4. 4. Pappor, partners/medmammors syn på delaktighet, jämställdhet samt kunskaper om och känslor kring amning : En kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Josefine Zäther; Hanna Palmqvist; [2013]
  Nyckelord :breastfeeding; fathers; partners; support; emotions; knowledge; involvement; equality  ; amning; pappor; partners; stöd; känslor; kunskap; delaktighet; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studievar att beskriva pappor/partners kunskaper och känslor gällande amning samt hurde resonerar kring jämställdhet och delaktighet när det gäller amning. Metod: En kvalitativ studie där niohalvstrukturerade intervjuer genomfördes. Insamlad data analyserades med enfenomenologisk analysmetod utformad av Giorgi. LÄS MER

 5. 5. Diabetes Mellitus hos Australisk terrier och Border collie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna Palmqvist; [2011]
  Nyckelord :pankreas; diöstrus; progesteron; insulin; hund; hyperadrenokortisism; hypotyreoidism;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en allvarlig sjukdom som blir vanligare hos människor såväl som hos våra husdjur. Trots många års forskning är etiologi och patogenes hos hund inte klarlagd. Studier har visat att vissa raser har större benägenhet att utveckla sjukdomen samt att tikar är överrepresenterade i okastrerade populationer. LÄS MER