Sökning: "Hanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Hanna Persson.

 1. 1. Exploring older adults' interaction with a gamified memory task. A pilot study to assess usability of the 'Brain Blossom' game

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hanna Persson; Vida William-Olsson; [2023-11-20]
  Nyckelord :gamified memory task; explorative study; biometric data; user experience; användarupplevelse; gamifierad minnesuppgift; explorativ studie; biometrisk data;

  Sammanfattning : The research employed a qualitative methodology to gather insights regarding the performance, as well as the emotional and physiological reactions of older adults engaging with the "Brain Blossom" game over three sessions. This was achieved by utilizing self-reported information, encompassing tools such as the Self Assessment Manikin scale and usability experience (UX) questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Reshoring: Problem & Utmaningar vid implementering En fallstudie om svenska tillverkningsföretags reshoringprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Persson; Agnes Malm; Hanna Hanson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In opposition to offshoring, which is when companies move production abroad, a trend of reshoring has emerged in the last few years. Offshoring has for a long time been motivated by lower production costs, opportunities of producing larger quantities in addition to enabling companies to focus on their core competencies. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS UPPLEVELSE AV ISOLERINGSVÅRD VID INFEKTIONSSJUKDOMAR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Boulwen; Hanna Persson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Isoleringsvård; patienter med infektionssjukdomar; somatisk slutenvård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika skäl till att patienter vårdas i isolering. Infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar kan behöva skyddas från att bli smittade och patienter som bär på smittsamma sjukdomar behöver isoleras för att inte sprida smitta vidare. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte det jag är här för, jag är här för att undervisa" : En studie över hur ämneslärare i dans tolkar och förhåller sig till gymnasieskolans fostrande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Sara Bergström; Hanna Persson; [2023]
  Nyckelord :dance pedagogy; curriculum; fostering; upper-secondary school; democracy; prosocial behaviour; subjectification; danspedagogik; värdegrund; fostran; gymnasieskola; demokrati; prosocialt beteende; subjektifiering;

  Sammanfattning : The Swedish school’s fostering assignment is a well-researched field within social science, but there is a lack of research regarding the assignment related to dance. Therefore, the purpose of this study is to contribute to an understanding of the fostering assignment in relation to dance. LÄS MER

 5. 5. Hur lidande och coping kommer till uttryck i människors livsberättelser : En innehållsanalys av narrativer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Samantha Martínez; Hanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Caring; Coping; Nurse; Human’s; Suffering; Coping; Lidande; Människa; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lidande drabbar alla människor, är en naturlig del av livet och påverkar både hälsa och välbefinnande. Hur lidande hanteras benämns som coping och genom copingstrategier kan lidande lindras. LÄS MER