Sökning: "Hanna Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Hanna Pettersson.

 1. 1. Hur ett noterat läkemedelsföretag skapar och underhåller värderingsmodeller för redovisning av forskning och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Pettersson Fors; Sara Fares; [2023-02-21]
  Nyckelord :Forskning och utveckling; Immateriella tillgångar; IAS 38; Diskonterad kassaflödesvärdering; Kostnadsföringsmodellen; Läkemedelsföretag; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Läkemedelsbranschen är globalt ledande investerare inom forskning och utveckling. En forskning- och utvecklingsprocess tar i genomsnitt 10 till 15 år. För immateriella tillgångar tillåter standarden IFRS bedömningar angående aktivering för utvecklingsutgifter där olika värderingsmodeller är tillämpbara. LÄS MER

 2. 2. Ju större verktygslådan är i ditt språk, ju större möjligheter har du som individ : En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om svenska förskollärares upplevelser av att kunna utveckla en språkutvecklande praktik som verkar gynnande för alla barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rebeca Kvarnström; Hanna Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Early childhood education; Language development; Language-support-practices; Preschoolchildren; Variation in language knowledge.; Förskolebarn; Förskolans undervisning; Kompletterande kommunikativa insatser; Språkutveckling; Varierande språkkunskaper.;

  Sammanfattning : Språkutveckling är en stor del i varje barns liv där förutsättningarna för att ta till sig språkliga kunskaper kan variera från barn till barn. Studiens syfte är att belysa svenska förskollärares upplevelser och erfarenheter med att kunna utveckla en språkutvecklande praktik för alla barn, oavsett behov. LÄS MER

 3. 3. Positionsförändringar i barns fria lek vid ett pedagogiskt deltagande : En kvalitativ observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Ohlson; Adina Pettersson; [2023]
  Nyckelord :children’s positions; educator’s positions; free play; interaction; pedagogical participation; play-responsive learning; preschool; barns positioner; fri lek; förskola; lekresponsiv undervisning; pedagogiskt deltagande; pedagogers positioner; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en fördjupad förståelse kring hur pedagogers och barns positioner förändras då pedagoger går in i barninitierad lek. Detta undersöktes med hjälp av de teoretiska begreppen som om, som är, agency, metakommunikation och alteritet. LÄS MER

 4. 4. Tillfälliga besöksrestriktioner för syskon på neonatalavdelningar : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Pettersson Eld; Hanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; siblings; neonatal care; pediatric nurse; parents; separation; Familjecentrerad omvårdnad; syskon; neonatalvård; barnsjuksköterska; föräldrar; separation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas ungefär 10% av de barn som föds på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården är familjecentrerad omvårdnad väl etablerad där barnsjuksköterskan har en central roll i att arbeta med hela familjen. Många av de inneliggande barnen på en neonatalavdelning har äldre syskon. LÄS MER

 5. 5. Att hitta motivation i vårdandet : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskors erfarenheter

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Safiya Abdulkadir Abshir; Hanna Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Compassion; caring; experiences; motivation; systematic literature study.; Erfarenheter; medlidande; motivation; systematisk litteraturstudie; vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Compassion energy kan bidra till sjuksköterskors förutsättningar att ge patienter och meningsfull vård utifrån ett medkännande förhållningssätt. Sjuksköterskors empati gentemot patienter kan innebära en risk för compassion fatigue hos sjuksköterskor, vilket kan försämra patientsäkerheten. LÄS MER