Sökning: "Hanna Rappmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Rappmann.

  1. 1. Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Hanna Rappmann; [2019-02-08]
    Nyckelord :processrätt; förvaltningsprocess; offentlig upphandling; officialprincipen; åberopbörda;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ansvarsfördelningen mellan processubjekten, parterna och domstolen, för att införskaffa processmaterial samt för processramen i mål om överprövning av offentlig upphandling, mot bakgrund av att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i måltypen. Utgångspunkten för undersökningen är de två vanligaste grunderna till att upphandlingar överprövas; att en leverantör gör gällande att det finns brister i förfrågningsunderlaget och/eller att leverantören anser att det vinnande anbudet inte uppfyller alla obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget. LÄS MER